શૈક્ષણિક લાયકાત
12 પાસ અથવા સમકક્ષ
વયમર્યાદા 
જનરલ કેટેગરી:       18 થી 33 વર્ષ
મહિલા માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
OBC માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+3 વર્ષ)
SC/ST માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
શારીરિક ક્ષમતા 
ઉંચાઈ ધોરણ:
 
પુરુષ– 165 સેમી
અનુ. જનજાતિ પુરુષ– 162 સેમી
મહિલા– 155 સેમી
અનુ. જનજાતિ મહિલા– 150 સેમી
વજનનું  ધોરણ:
 
પુરુષ– 50 કિગ્રા
મહિલા– 40 કિગ્રા
Chest:
 
ફુલાવ્યા વગરની– 79 સેમી (પુરુષ ઉમેદવાર)
ફુલાવેલી– 84 સેમી (પુરુષ ઉમેદવાર)

પસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રથમ તબક્કો: (હેતુલક્ષી પરીક્ષા)

ક્રમવિષયગુણસમય
1સામાન્ય જ્ઞાન અને કાયદાકીય બાબતો100 ગુણ1 કલાક

દ્વિતીય તબક્કો:(50 ગુણ)

શારીરિક કસોટી (Physical Test)
પુરુષ 5000 મીટર દોડ વધુમાં વધુ 25 મિનિટમાં
મહિલા 1600 મીટર વધુમાં વધુ 9 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં
એક્સ સર્વિસ મેન 2400 મીટર વધુમાં વધુ 12 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં

નોંધ:
1. એન.સી.સી.ના ઉમેદવાર માટે 2 ગુણ મળશે.

 

2.પોલીસ ભરતી બોર્ડના નવા સુધારા પ્રમાણેની પદ્ધતિ છે. જેમાં જાહેરાત સમયે ફેરફાર થઈ શકે છે.

3. કોમ્પ્યુટર ઉપયોગની પાયાના જ્ઞાન સંબંધિત પ્રમાણપત્રો નિમણૂક સમયે જરૂરી છે અન્યથા નિમણૂક પાત્ર બનશે નહીં.

4. પસંદગી યાદીના ૧૦% લેખે પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવામા આવે છે.

વધારે માહિતી અને તૈયારી માટે અમારી સંસ્થાની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી.