શૈક્ષણિક લાયકાત
કોઈપણ વિધાશાખાના સ્નાતક (Graduate)
વયમર્યાદા 
જનરલ કેટેગરી:       20 થી 35 વર્ષ
મહિલા માટે:       20 થી 35 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
OBC માટે:       20 થી 35 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
SC/ST માટે:       20 થી 35 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
શારીરિક ક્ષમતા
ઉંચાઈ ધોરણ:
પુરુષ – 165 સેમી
અનુ. જનજાતિ પુરુષ – 160 સેમી
મહિલા – 158 સેમી
અનુ. જનજાતિ મહિલા – 156 સેમી
વજનનું  ધોરણ:
પુરુષ – 50 કિગ્રા
મહિલા – 40 કિગ્રા
Chest:
ફુલાવ્યા વગરની – 79 સેમી (પુરુષ ઉમેદવાર)
ફુલાવેલી – 84 સેમી (પુરુષ ઉમેદવાર)

પસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રથમ તબક્કો: (હેતુલક્ષી પરીક્ષા)

ક્રમ વિષય ગુણ સમય
1 સામાન્ય જ્ઞાન 300 ગુણ 3 કલાક

નોંધ:
– શારીરિક કસોટી માટે 20 ગણા ઉમેદવારોને બોલાવાય છે.

 

દ્વિતીય તબક્કો:

શારીરિક કસોટી (Physical Test)
પુરુષ 5000 મીટર દોડ વધુમાં વધુ 25 મિનિટમાં
મહિલા 1600 મીટર વધુમાં વધુ 9 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં

તૃતીય તબક્કો: મુખ્ય પરીક્ષા (વર્ણનાત્મક)

ક્રમવિષયસમયગુણ
Paper – 1ગુજરાતી ભાષા3 કલાક200 ગુણ
Paper – 2અંગ્રેજી ભાષા3 કલાક200 ગુણ
Paper – 3સામન્ય જ્ઞાન – 13 કલાક200 ગુણ
Paper – 4સામન્ય જ્ઞાન – 23 કલાક200 ગુણ
 કુલ ગુણ 800 ગુણ

ચર્તુથ તબક્કો:

ઇન્ટરવ્યૂ 100 ગુણ

નોંધ:
– મુખ્ય પરીક્ષા અને મૌખિક કસોટીના આધારે ઉમેદવારની અંતિમ પસંદગી થશે. અને આખરી મેરીટ 900 ગુણ માંથી બનશે.

વધારે માહિતી અને તૈયારી માટે અમારી સંસ્થાની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી.