શૈક્ષણિક લાયકાત
12 પાસ અથવા સમકક્ષ
વયમર્યાદા 
જનરલ કેટેગરી:       18 થી 33 વર્ષ
મહિલા માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+5 વર્ષ)
OBC માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+3 વર્ષ)
SC/ST માટે:       18 થી 33 વર્ષ  (+5 વર્ષ)

પસંદગી પ્રક્રિયા:

પ્રથમ તબક્કો: (સમય – 2 કલાક)(હેતુલક્ષી પરીક્ષા)

વિષય ગુણ
ગુજરાતનો ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ 25 ગુણ
ગુજરાતી વ્યાકરણ 25 ગુણ
અંગ્રેજી વ્યાકરણ 25 ગુણ
ભારત અને ગુજરાતના વર્તમાન બનાવો-સામાન્ય વિજ્ઞાન-ગણિત 50 ગુણ
ક્મ્પ્યૂટરની પાયાની જાણકારી 25 ગુણ
જાહેર વહીવટ અને ભારતનું બંધારણ 50 ગુણ
કુલ ગુણ 200 ગુણ

નોંધ:
– બીજા તબક્કા માટે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને બોલાવાય છે.

 

દ્વિતીય તબક્કો:

કમ્પ્યૂતર કાર્યક્ષમતા કસોટી (Practical) 100 ગુણ સમય – 1 કલાક

નોંધ:
1. પેપર-1 અને પેપર-2 (કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ) ના આધારે અંતિમ પસંદગી યાદી બને છે.
2. કોમ્પ્યુટર ઉપયોગની પાયાના જ્ઞાન સંબંધિત પ્રમાણપત્રો નિમણૂક સમયે જરૂરી છે અન્યથા નિમણૂક પાત્ર બનશે નહીં.

વધારે માહિતી અને તૈયારી માટે અમારી સંસ્થાની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી.